Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Το παρακάτω υλικό αποτελεί μια σειρά μαθημάτων με θεματολογία σχετική με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Ο στόχος αυτών των μαθημάτων είναι η ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών σε ζητήματα καινοτομίας και δημιουργικότητας (Innovation & Creativity)

Καμβάς Πρότασης Αξίας

Ο Καμβάς Πρότασης Αξίας (Value Proposition Canvas) έχει στόχο το «ταίριασμα» της πρότασης αξίας με το προφίλ κάθε τμήματος πελατών και σκοπό τη δημιουργία αξίας για τον πελάτη.

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός δημιουργεί, προσφέρει αξία και αμείβεται.

Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas) απαντά στο τι προσφέρει η επιχείρηση στους πελάτες της, πως τους προσεγγίζει και δημιουργεί σχέσεις μαζί τους, μέσω ποιων πόρων, δραστηριοτήτων και συνεργασιών επιχειρεί. Ο στόχος είναι η δημιουργία αξίας για τον πελάτη.

Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών

Blue Ocean Strategy, INSEAD Business School

Με τη Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών (Blue Ocean Strategy) η επιχείρηση δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα που αναπτύσσονται μέσω ενός επαναστατικού επιχειρησιακού μοντέλου και προωθούνται με την εφαρμογή ανατρεπτικού marketing.

Με τους Γαλάζιους Ωκεανούς η επιχείρηση αποχωρεί από τις συνωστισμένες, υψηλού ανταγωνισμού και χαμηλών περιθωρίων κέρδους αγορές και μεταβαίνει σε αγορές, ανακαλύπτοντας νέους πελάτες που αναζητούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Marketing mix

4Ps, 4Cs, SAVE

Ο όρος μίγμα μάρκετινγκ (marketing mix) περιγράφει ένα σύνολο ενεργειών και τακτικών που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση κατά την τοποθέτηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στην αγορά προκειμένου να το προωθήσει.
Στο σεμινάριο παρουσιάζονται τα εργαλεία 4Ps (Product, Price, Place, Promotion), 4Cs (Consumer, Cost, Convenience, Communication) και SAVE (Solution, Access, Value, Education) ως εναλλακτικές αλλά συμπληρωματικές προσεγγίσεις. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η θέαση του επιχειρηματικού προβλήματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες με στόχο να αποκτηθεί ορθή αντίληψη του “αντικειμένου” (προϊόν ή υπηρεσία), του “μεγέθους” (μέγεθος αγοράς) του και να τοποθετηθεί στο “χώρο” (περιβάλλον αγοράς).

Sales Funnel

Η διαδικασία Get | Keep | Grow σε σχέση με τους πελάτες

Παρουσίαση και αξιοποίηση του μοντέλου Sales Funnel.

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται για τη «χαρτογράφηση» της διαδρομής που ακολουθεί ένας δυνητικός πελάτης, από την πρώτη του επαφή με το brand, το προϊόν ή την υπηρεσία σας, μέχρι την πραγματοποίηση μίας αγοραστικής ενέργειας. Με άλλα λόγια, περιγράφει τη διαδικασία μετατροπής των leads σε πελάτες.

Ανάλυση SWOT

SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, απειλές)

Η Ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και εξετάζει τα Ισχυρά και Αδύναμασημεία μιας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες και Απειλές από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται.

Χρησιμοποιείτε από τις επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι την μελλοντική στρατηγική τους.

Ανάλυση PESTEL

PESTEL: Political (πολιτικό), Economical (οικονομικό), Social (κοινωνικό), Technological (τεχνολογικό), Environmental (περιβαλλοντικό) και Legal(νομικό)

Η ανάλυση PESTEL είναι ένα στρατηγικό εργαλείο ανάλυσης του μάρκετινγκ που χρησιμοποιείται για την ανάλυση του μακροπεριβάλλοντος μίας επιχείρησης. Με την έννοια του περιβάλλοντος νοούνται τα συστήματα και οι δομές που περιβάλλουν μία επιχείρηση.

Το μοντέλο αυτό αναλύει το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και νομικό περιβάλλον.