Γέφυρα Καινοτομίας

Ο βασικός ρόλος της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Γέφυρα Καινοτομίας» (e-Innovation Bridging) είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας για διαδικτυακή σύνδεση των χρηστών ή ομάδων των υπηρεσιών της πλατφόρμας με το ευρύτερο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, μέσω δραστηριοτήτων που αφορούν:


Στην ανάδειξη και προώθηση της καινοτομίας ως κουλτούρας αριστείας
Την διάχυση της τεχνογνωσίας σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (μεθοδολογίες, καλές πρακτικές, επιστημονικές προσεγγίσεις, πραγματικές εμπειρίες)

Το ταξίδι μιας νεοφυούς επιχείρησης

Το παρόν εργαλείο θα βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο startupper τόσο στο σχεδιασμό της πορείας της επιχείρησή του από την "Επιχειρηματική Ιδέα” στη “Βιώσιμη Eπιχείρηση” όσο και στην απολογιστική αξιολόγηση αυτής της πορείας.

Πάντα θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει στο μυαλό του ότι η νεοφυής επιχείρησης δεν είναι μια νέα και μικρή επιχείρηση. Μια νεοφυείς επιχείρησης είναι ένας προσωρινός οργανισμός που δημιουργείται με στόχο να αναζητήσει ένα επαναλαμβανόμενο και επεκτάσιμο Επιχειρηματικό Μοντέλο. Κατά συνέπεια δεν «υπάρχει δρόμος», τον δρόμο θα το χαράξει ο startupper.

Στη διαδικασία αυτή  τα πάντα, ειδικά στην αρχή, είναι υποθέσεις. Και κατά συνέπεια μεγάλη και η αβεβαιότητα. Ο στόχος είναι με την πάροδο του χρόνου και την πρόοδο των εργασιών αυτή η αβεβαιότητα να μειώνεται ενώ οι υποθέσεις θα πρέπει είτε να επιβεβαιώνονται είτε να απορρίπτονται.

Επιπλέον η καινοτομία μπορεί να αφορά: νέα αγορά, νέα λύση, βελτιωμένη λύση, νέα κανάλια ή/ και μειωμένα κόστη. Η νεοφυείς επιχείρηση μπορεί να τοποθετηθεί αποτελεσματικά σε ένα ή περισσότερα από τα σημεία αυτά.

Τί πρέπει να σκεφτείτε πριν ξεκινήσετε

  • «Τι κάνω καλά»
  • «Τι είναι διατεθειμένοι οι πελάτες μου να πληρώσουν και τι να χρηματοδοτήσουν πιστωτές και επενδυτές»
  • «Τι θέλω να κάνω στη ζωή μου»

Στάδια που θα ακολουθήσουμε1. Η ιδέα2. Elevator Pitch
3. Positioning Statement4. Καμβάς Πρότασης Αξίας (Value Proposition Canvas)
5. Η Δοκιμή της Ιδέας6. Ανάλυση Αγοράς
7. Πρωτότυπο8. Δοκιμή αγοράς
9. MVP (Minimum Value Product)10. Προϊόν
11. SWOT Analysis12. Beachhead market

 

Σύνδεση με σχετιζόμενα έργα

Το επόμενο στάδιο της «μετατροπής» του MVP σε Start-Up υποστηρίζεται από συνεργασίες με τρίτους και συγκεκριμένα από σχετιζόμενα έργα του ΑΣΔΑ που υλοποιούνται με συμπληρωματικό αντικείμενο το τελευταίο διάστημα:

  • “Καινοτόμες υπηρεσίες ανάπτυξης νεοφυών μικρό-επιχειρήσεων (https://innovation.start-ups.gr/). Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας καινοτόμου δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων και καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων με αφετηρία τη Δυτική Αθήνα.
  • “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα” (https://ekalowestathens.gr/). Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη του Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Κ.ΑΛ.Ο είναι το μέσο για την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου μέσω οικονομικών δραστηριοτήτων, που προσθέτουν κοινωνική αξία.

Καινοτομία: Special Reports