Γέφυρα Καινοτομίας

Ο βασικός ρόλος της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Γέφυρα Καινοτομίας» (e-Innovation Bridging) είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας για διαδικτυακή σύνδεση των χρηστών ή ομάδων των υπηρεσιών της πλατφόρμας με το ευρύτερο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, μέσω δραστηριοτήτων που αφορούν:


Στην ανάδειξη και προώθηση της καινοτομίας ως κουλτούρας αριστείας
Την διάχυση της τεχνογνωσίας σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (μεθοδολογίες, καλές πρακτικές, επιστημονικές προσεγγίσεις, πραγματικές εμπειρίες)