1η Ημερίδα, 25 Μαϊου 2023

Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπικη έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας

Εργαλεία και μεθοδολογίες για αποτελεσματική στόχευση επιχειρηματικών ιδεών και μοντέλων

Παντελής Λάμπρου, Ειδικός Εμπειρογνώμονας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Δνων Σύμβουλος Εταιρείας P&I

Προσέλκυση συμμετοχής νέων start-uppers, ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρήσεων

Χρήστος Κουπελίδης, Επικοινωνιακός Σύμβουλος, Στέλεχος Εταιρίας P&I

Καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η θέση της Ελλάδας, επιδόσεις, τάσεις, προκλήσεις.

Χρήστος Τσιλίκης, Ειδικός Εμπειρογνώμονας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συνεργάτης ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.

Η πλατφόρμα e-inno-HUB ως εργαλείο ενημέρωσης, εκπαίδευσης, συνάντησης και διάδρασης όλων των ενδιαφερόμενων μερών

Δημήτρης Καραϊσκάκης, Εμπειρογνώμονας Πληροφορικής, Συνεργάτης ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.