15 Ιουνίου 2023

Εργαστήριo Business Modeling

Το εργαστήριο περιλαμβάνει την παρουσίαση των παρακάτω αναλυτικών εργαλείων και μεθοδολογιών marketing:

Καμβάς Πρότασης Αξίας. Εργαλείο που μπορεί να διασφαλίσει ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία τοποθετείται αποτελεσματικά σε αυτό που αξίζει και χρειάζεται ο πελάτης.

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου. Στρατηγική μεθοδολογία διαχείρισης για την ανάπτυξη νέων ή τεκμηρίωση υπαρχόντων επιχειρηματικών μοντέλων.

Στρατηγική Γαλάζιων Ωκεανών. Μέθοδος που βοηθά την ανακάλυψη νέων πελατειακών κοινών που ικανοποιούνται από καινοτόμα προϊόντα που παραμένουν ανεπηρέαστα από τον ανταγωνισμό λόγω της μοναδικότητας τους.

Marketing Mix. Ενέργειες για την τοποθέτηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στην αγορά με στόχο την προώθηση του. Συμπληρωματική ή εναλλακτική χρήση των προσεγγίσεων 4Ps (Product, Place, Price, Promotion), 4Cs (Customer Value, Convinience, Cost, Communication) και SAVE (Solution, Access, Value Education)

Ανάλυση SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, απειλές)

Ανάλυση PESTEL: Political (πολιτικό), Economical (οικονομικό), Social (κοινωνικό), Technological (τεχνολογικό), Environmental (περιβαλλοντικό) και Legal (νομικό).

Κατά την υλοποίηση του 1ου Εργαστηρίου επιτεύχθηκε η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων στα αναλυτικά εργαλεία θεμελίωσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικής ιδέας.

Pre-Reading

Υλικό Παρουσίασης